Република България

Министерство на електронното управление

Система за електронни форми

Регистриране на плащане Автентикация Регистриране на плащане

Регистриране на дължими такси за услуга в профила на заявителя в системата за електронно плащане

Автентикация

Информация

Станицата предоставя възможност представител на администрация да заявява плащане на дължими такси за услуга в профила на заявителя в системата за електронно плащане.

Достъп на регистрирани вече представители на адмнистрацията в системата за електронно плащане

Включени хоризонтални системи

  • Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)- централна точка за предоставяне на ЕАУ (еGov.bg). Порталът ще осигурява сигурен достъп и канал за комуникация с потребителите на ЕАУ и всички лица, заинтересовани от информация относно начините, условията и изискванията за предоставяне на административни услуги, както и лицата, които желаят да ги заявят и получат по електронен път;
  • Система за електронна автентикация (еАвт)- реализира процеса, свързан с еднократна идентификация и автентикация на заявители на предоставяните от администрациите електронни услуги.
  • Система за електронно връчване (еВръчване) – управлява изпращането на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица при еднозначно удостоверяване на момента на изпращане, получаване и връчване, от една страна, както и сигурен достъп на потребителите, посредством регистриран профил в системата
  • Система за електронно плащане- еПлащане - система за управление на единната среда за електронни разплащания, предназначена да осъществи взаимовръзка между заявителите на ЕАУ, техните доставчици и доставчиците на платежни инструменти (банки).

Електронни Административни услуги